برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

لذت را باز تعریف کنید.

شما با تمرین کردن و توسعه دادن مهارت های خود در واقع در درون خود تحول ایجاد می‌کنید زیرا قابلیت‌های جدیدی که قبلاً نهفته بود را برای خود آشکار می سازید. شما از نظر عاطفی و احساسی نیز توسعه پیدا می‌کنید. حس لذت شما معنای دیگری پیدا می‌کند. از نظر شما لذت‌های زودگذر تنها عواملی انحرافی و نوعی سرگرمیِ پوچ برای گذرانِ زندگی محسوب می شود. لذت واقعی از غلبه بر چالش ها و اعتماد و اطمینان کامل به توانایی های خود، تقویت مهارت ها و تجربه کردن قدرت واقعیِ  برآمده از این مهارت‌ها ناشی می‌شود‌. در این مسیر، صبر شما نیز تقویت می‌شود. برای رفع خستگی و بی حوصلگی دیگر به سرگرمی جدیدی متوسط نمی شوید بلکه برای رفع بی حوصلگیِ خود به دنبال تعریف چالش های جدید و غلبه بر آنها هستید.

قانون روزانه: همیشه میوه‌هایِ نظم و مهارت را به عنوان لذت‌بخش ترین میوه‌ها بدانید.

 

 

بدون نظر

پاسخ دهید