برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

سبکی منحصر به خود ایجاد کند.

فاصله گرفتن از پیشینیان(اساتید)  نیازمند نوعی نمادگرایی یعنی شیوه‌ای برای تبلیغ عمومی خود است. برای مثال لویی چهاردهم زمانی که کاخ سنتی پادشاهان فرانسه را کنار گذاشت و یک کاخ مجزا برای خود در وسیلی ساخت توانست چنین نمادگرایی را ایجاد کند. شاه فیلیپ دوم در اسپانیا نیز زمانی که مرکز قدرت خود را بنا نهاد یعنی کاخ اسکوریال همین کار را انجام داد اما لویی پا را از این نیز فراتر گذاشت. او سنت های شاهانه پدر و نیاکان خود را کنار گذاشت .برای مثال او تاج نداشت و یا بر روی تخت شاهی نمی نشست. او نوع جدیدی از اقتدار را ایجاد کرده بود که دارای نماد ها و آیین های مخصوص خودش بود و آیین های نیاکان خود را به زباله دان تاریخ سپرد .شما نیز می توانید از لوئی الگو برداری کنید. هرگز اجازه ندهید که دیگران شما را به عنوان فردی  که مسیر گذشتگان (اساتید)شما را ادامه می دهند قلمداد کنند. چراکه اگر شما نیز مانند افراد قبل از خود یعنی اساتید عمل کنید هیچ وقت نمی توانید از آنها جلو بیفتید. شما باید تفاوت و تمایز  خود را با آنها نشان دهید که یکی از راهها آن  ایجاد سبک و نمادهایی است  که شما را از دیگران مجزا می کند.

قانون روزانه: الگو و مثال‌های استاد و نه راه او را دنبال کنید. همیشه ویژگی‌های منحصر بفرد و سبکِ شخصی خود را داشته باشید.

بدون نظر

پاسخ دهید