برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

دانش ارباب و بزرگ شماست

برای نفیِ خودمحوری و خودپسندی، باید رویکردی فروتنانه نسبت به دانش در پیش بگیرید.  مایکل فارادی یکی از دانشمندان بزرگ، دراین باره می گوید:  علم و دانش پیوسته در حال پیشرفت است. بزرگترین نظریه‌های معاصر در نهایت در آینده یا رده شده  و یا تغییرات اساسی می‌کند. ذهن انسان آنقدر ضعیف است که نمی ‌تواند دیدی واضح و کامل از واقعیت داشته باشد. ایده یا نظریه‌ای که شما اکنون در حال شکل دادن آن هستید و امروزه بسیار تازه و درست و پویا به نظر می‌رسد ممکن است در چندین دهه یا قرن آینده کنار گذاشته شده و یا مورد تمسخر قرار گیرد. اکنون ما به افرادی که قبل از قرن بیستم به نظریه تکامل اعتقاد نداشتند و جهان را تنها دارای قدمتی ۶۰۰۰ ساله می‌دیدند می‌خندیم. اکنون تصور کنید که افراد در آینده چگونه به باورها و افکار امروزِ ما خواهند خندید. بنابراین بهتر است که به یاد داشته باشیم هیچ وقت نسبت به یک واقعیت و یا ایده‌های خودمان غره و بیش از حد مطمئن نشویم.

قانون روزانه: علم همیشه در حال پیشرفت است. اجازه نده غرورت تو را فریب دهد.شما همیشه از دانش عقب‌تر و پایین‌تر هستید.

بدون نظر

پاسخ دهید