برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

این قدرت ها به آسانی به دست نمی‌آید.

برای خلق آثار هنریِ ارزشمند و یا برای کشف و اختراع کردن، شما به نظم زیاد، خودکنترلی و ثبات در احساسات نیاز دارید. همچنین باید بر اشکال مختلف حوزه خود مسلط شوید. داروها و جنون باعث از بین رفتن این قدرت ها می‌شود. هرگز گول توهمات و باورهای غلطی که در فرهنگ ما در مورد خلاقیت وجود دارد نخورید. باورهای غلطی که به ما می‌گوید چنین قدرت‌هایی را می‌توان به آسانی با نوشدارو به دست آورد. با نگاه به آثار خلاقِ استادان بزرگ هنر، نباید سالها تمرین و ساعت ها تلاش و همچنین تردید و جدیت آنها در غلبه بر موانع را از یاد برد.

قانون روزانه:انرژی خلاق میوه و ثمره تلاش‌های استاد است و بس.فریب افسانه‌های عشقی نخورید.

بدون نظر

پاسخ دهید