برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

استاد جهانی

شهرت گوته بیشتر به خاطر مهارت و استادی او در این موضوع و یا آن موضوع نیست بلکه او بیشتر در ایجاد ارتباط بین موضوعات مختلف بر اساس داده ها ،مشاهدات و تفکر عمیق مسلط و استاد بود. در واقع گوته مظهر آن چیزی بود که در رنسانس به نام "آرمان مرد عالم‌گیر" شناخته می‌شود یعنی شخصی که آنقدر در دانش های مختلف غرق است که ذهن او پیوسته در حال رشد و نزدیک شدن به واقعیت طبیعی است و رموزی را می‌بیند که برای دیگران نامرئی است. امروز ممکن است دیگران، گوته را به عنوان یک مورد استثنایی در قرن هجدهم تصورکنند و اینکه آرمانِ ایجاد پیوند بین دانش های مختلف در جهان، رویایی ناشدنی است. اما عکس این درست است. زیرا مغز انسان به گونه ای طراحی شده است که ذاتا تمایل دارد بین همه چیز ارتباط و اتصال برقرار کند. اگرچه این نوع تکامل ممکن است در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی داشته باشد اما تمایل برای ایجاد اتصال و ارتباط در نهایت جای خود را باز می‌کند زیرا بخش پررنگی از ماهیت و تمایلات درونی ماست. امروزه فناوری های ارائه شده فرصت ها و ابزار بسیار بی‌بدیلی برای ما جهت ایجاد ارتباط و اتصال بین این حوزه ها و ایده های مختلف ارائه می‌دهد. به هر طریق ممکن باید تلاش کنید که شما نیز بخشی از این فرایند جهانی سازی یا عالم‌گیر باشید و دانش خود را به شاخه های دیگر نیز تأمین دهید. ایده ها و تفکرات غنی که بر آمده از چنین جستجویی است (جهانی کردن دانش) خود در واقع به عنوان پاداشی برای این نوع جهت گیری  محسوب می‌شود.

قانون روزانه:با گسترش روزافزون دانش خود ، قادر خواهید مجموعه بزرگتری از اتصالات و ارتباطات را ایجاد کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید

بیست − هفت =