برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

ثروت هرکسی در دستان خودش است ، مانند یک مجسمه ساز که ازمواد اولیه و مصالح، مجسمه‌ای می‌سازد سایر فعالیتهای هنری نیز اینگونه است: ما فقط با توانایی انجامِ این کار به دنیا آمده‌ایم. مهارتِ شکل دادن طبق خواسته خودمان و نه دیگران، مهارتی آموختنی است و باید با دقت پرورش داده شود. شما دارای  نوعی نیروی درونی هستید که  شما را به سمت رسالت زندگی خود– یعنی آنچه را که قرار است در زمان حیات خود  انجام دهید- هدایت می‌کند .از همان دوران کودکی این نیرو برای شما مشخص بود و این کار شما را به سمت فعالیتها و موضوعاتی متناسب با تمایلات طبیعی شما هدایت می‌کرد و باعث ایجاد کنجکاوی عمیق و اولیه در شما می‌شود. طیِ سال‌های متمادی، با گوش‌دادن بیشتر به والدین و همسالان خود و  با تاثیرپذیری از نگرانی‌های روزانه، این نیرو به تدریج کمرنگ می‌شود و این می‌تواند باعث ناراحتی شما شود - عدم ارتباط شما با خودِ واقعی  و آنچه شما را منحصر به فرد می‌کند باعث  ایجاد چنین ناراحتی می‌شود. همیشه اولین حرکت برای کسب تسلط از درون ما شروع می‌شود – ضمن شناخت  خودِ واقعی ، دوباره با آن نیروی ذاتی ارتباط برقرار کنید. با آگاهی از آن، مسیرِ مناسب شغلی خود را پیدا خواهید کرد و بقیه چیزها جفت و جور می‌شوند. برای شروع این روند هرگز دیر نیست.

قانون روزانه: کسب تسلط یک فرآیند است و کشف ندای درونی ، نقطه شروع آن است.

تکالیف ....

ثروت هرکسی در دستان خودش است ، مانند یک مجسمه ساز که ازمواد اولیه و مصالح، مجسمه‌ای می‌سازد سایر فعالیتهای هنری نیز اینگونه است: ما فقط با توانایی انجامِ این کار به دنیا آمده‌ایم. مهارتِ شکل دادن طبق خواسته خودمان و نه دیگران، مهارتی آموختنی است و باید با دقت پرورش داده شود. شما دارای  نوعی نیروی درونی هستید که  شما را به سمت رسالت زندگی خود– یعنی آنچه را که قرار است در زمان حیات خود  انجام دهید- هدایت می‌کند .از همان دوران کودکی این نیرو برای شما مشخص بود و این کار شما را به سمت فعالیتها و موضوعاتی متناسب با تمایلات طبیعی شما هدایت می‌کرد و باعث ایجاد کنجکاوی عمیق و اولیه در شما می‌شود. طیِ سال‌های متمادی، با گوش‌دادن بیشتر به والدین و همسالان خود و  با تاثیرپذیری از نگرانی‌های روزانه، این نیرو به تدریج کمرنگ می‌شود و این می‌تواند باعث ناراحتی شما شود - عدم ارتباط شما با خودِ واقعی  و آنچه شما را منحصر به فرد می‌کند باعث  ایجاد چنین ناراحتی می‌شود. همیشه اولین حرکت برای کسب تسلط از درون ما شروع می‌شود – ضمن شناخت  خودِ واقعی ، دوباره با آن نیروی ذاتی ارتباط برقرار کنید. با آگاهی از آن، مسیرِ مناسب شغلی خود را پیدا خواهید کرد و بقیه چیزها جفت و جور می‌شوند. برای شروع این روند هرگز دیر نیست.

قانون روزانه: کسب تسلط یک فرآیند است و کشف ندای درونی ، نقطه شروع آن است.

1 نظر

پاسخ دهید