برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

تسلط بر چیزهای جزئی و به‌ظاهر بی اهمیت

وقتی به جای مواجهه با نقاط قوت و استعداد ذاتی خود با کمبود ها و نارسایی‌ها رو به رو می‌شوید باید از راهبرد زیر استفاده کنید : ضمن نادیده گرفتن نقاط ضعف خود، با وسوسه شبیهِ دیگران بودن و یا مانند آنها رفتارکردن مقابله کنید و به جای آن بر چیزهای کوچکی که به خوبی از عهده آن ها بر می‌آیید تمرکز کنید. برای آینده، رویا پردازیِ غیر واقعی نداشته باشید بلکه بر حرفه‌ای شدن در همین مهارت های ساده و دمِ دستی تمرکز کنید .چراکه این تمرکز به شما اعتماد و اطمینان می‌دهد و مبنایی را برای شما فراهم می‌کند که بر اساس آن می‌توانید مسیر جدید زندگی خود را توسعه دهید. اگر به این شیوه و به صورت گام به گام عمل کنید شما رسالت واقعی خود در زندگی را کشف می کنید. در واقع رسالت واقعی شما در زندگی همیشه در رفتارِ ظاهری و موفقیتِ آنی شما منعکس نمی‌شود ممکن است این رسالت در لباسِ نارسایی و کمبود خود را نشان دهد و باعث شود تا شما بر یک یا چند چیز کوچکی که بر آنها تسلط دارید متمرکز شوید. شما با تمرکز و کار کردن بر این مهارت‌ها ضمن پی بردن به ارزش آن رشته،  پاداش و نتایج عملیِ تلاش‌های خود را خواهید دید. در واقع مانند گل لوتوس، مهارت های شما ابتدا از یک نقطه کوچکِ توانمندی و اعتماد رشد کرده و بالنده می‌شود و به سمت بیرون بسط پیدا می‌کند. نسبت به افرادی که ظاهراً دارای استعداد طبیعی هستند حسادت نورزید زیرا داشتنِ چنین استعدادی به ضرر آنها تمام خواهد شد چرا که آنها به ندرت پی به ارزشِ سخت‌کوشی و تمرکز می‌برند و بعدها در زندگی خود هزینه این غفلت را پرداخت می‌کنند. این استراتژی را می‌توان در مورد مشکلات و موانعِ زندگی نیز به کار گیریم. در چنین لحظاتی بهتر است تنها بر چند چیز جزئی و کوچک که به خوبی از عهده آن ها بر می آییم تمرکز کنیم و از این طریق اعتماد خودمان را افزایش دهیم.

قانون روزانه: زمانی که دچار شک می‌شوید بر کارهای کوچکی که در آنها مهارت دارید متمرکز شوید.از یک نقطه شروع کنید وبه تدریج مهارت خود را پر و بال دهید.

بدون نظر

پاسخ دهید