برنامه پیشرفت 365 روز سال

3-41

از هر کجایی که هستید شروع کنید 

ماه اول /فروردین

1

هفته اول /روز اول 

ندای درونی خود را کشف کنید

مطالعه بیشتر

2

هفته اول /روز دوم 

با آرزوی های دوران کودکی خود ارتباطی مجدد برقرار کنید.

مطالعه بیشتر

3

هفته اول /روز سوم

ازقبل نیز چنین چیزی در وجود شمابوده است .

مطالعه بیشتر

4

هفته اول/روز چهارم

بدانید به سمت چه چیزی جذب می‌شوید و خود را در آن غوطه ور کنید

مطالعه بیشتر

5

هفته اول /روز پنجم

تغییر، خودش یک قانون است

مطالعه بیشتر

6

هفنه اول /روز ششم

پول و موفقیت

مطالعه بیشتر

7

هفته اول /روز هفتم

جایگاه و استعداد ذاتی خود را کشف کنید.

مطالعه بیشتر

8

هفته دوم /روز اول

از قهرمانان خود الهام بگیرید.

مطالعه بیشتر

9

هفته دوم/روز دوم

از عجیب بودن خود استقبال کنید.

مطالعه بیشتر

10

هفته دوم/روز سوم

چه چیز باعث نشاط و سرزندگی بیشتر شما می شود؟

مطالعه بیشتر

11

هفته دوم/روزچهارم

راهِ معمولی، خود می‌تواند مانع باشد.

مطالعه بیشتر

12

هفته دوم/روز پنجم

تسلط بر چیزهای جزئی و به‌ظاهر بی اهمیت

مطالعه بیشتر

13

هفته دوم/روز ششم

مسیر را اشتباه نروید

مطالعه بیشتر

14

هفته دوم/روز هفتم

در مسیر زندگی هدفمند عمل کنید.

مطالعه بیشتر

15

هفته سوم/روز اول

هیچ ندای درونیِ برتری وجود ندارد.

مطالعه بیشتر

16

هفته سوم/روزدوم

منشا واقعی خلاقیت

مطالعه بیشتر

17

هفته سوم/روزسوم

از تلاش برای اینکه در ظاهر زیبا و خوب باشید بپرهیزید

مطالعه بیشتر

18

هفته سوم/روزچهارم

به اقتدار و قدرت درونی خود گوش کنید

مطالعه بیشتر

19

هفته سوم/روزپنجم

کسب تسلط را به عنوان راهی برای رهایی و نجات بنگرید

مطالعه بیشتر

20

هفته سوم/روزششم

وابستگی به دیگران یعنی بدبختی

مطالعه بیشتر

21

هفته سوم/روزهفتم

از موانع و مشکلات استقبال کنید.

مطالعه بیشتر

22

هفته چهارم/روزاول

نردبانی برای سلسله مراتب اهداف خود ایجاد کنید.

مطالعه بیشتر

23

هفته چهارم/روزدوم

همه علایق و جذابیت‌ها را با هم ترکیب کنید.

مطالعه بیشتر

24

هفته چهارم/روزسوم

به تدریج خود را از درون تغییر بده

مطالعه بیشتر

25

هفته چهارم/روزچهارم

از نیروهایی که در تعارض با تسلط شما هستند خودداری کنید.

مطالعه بیشتر

26

هفته چهارم/روزپنجم

راز واقعی

مطالعه بیشتر

27

هفته چهارم/روزششم

مسیر به صورت مستقیم و خطی نیست

مطالعه بیشتر

28

هفته چهارم/روزهفتم

همیشه خودت باش

مطالعه بیشتر

29

هفته پنجم/روزاول

به این فرایند اعتماد کن

مطالعه بیشتر

30

هفته پنجم/روزدوم

منشا قدرت تامه

مطالعه بیشتر

31

هفته پنج/روزسوم

تسلیم واقعیت شوید.

مطالعه بیشتر

ماه دوم/اردیبهشت

1

ماه دوم/هفته اول /روز اول

نیازهای مربی

مطالعه بیشتر

2

ماه دوم/هفته اول /روز دوم 

شما فقط یک هدف دارید

مطالعه بیشتر

3

ماه دوم/هفته اول /روز سوم

بیش  از هر چیزی  برای یادگیری  ارزش قایل شوید.

مطالعه بیشتر

4

هفته اول/روز چهارم

خود را به مهارت های بیشتری تجهیز کنید.

مطالعه بیشتر

5

ماه دوم/هفته اول /روز پنجم

همیشه خود را به عنوان یک سازنده در نظر بگیرید.

مطالعه بیشتر

6

ماه دوم/هفنه اول /روز ششم

تنها میانبر برای رسیدن به تسلط

مطالعه بیشتر

7

ماه دوم/هفته اول /روز هفتم

مربی کامل

مطالعه بیشتر

8

ماه دوم/هفته دوم /روز اول

لذت را باز تعریف کنید.

مطالعه بیشتر

9

ماه دوم/هفته دوم/روز دوم

شما از هر چیزی می توانید یاد بگیرید.

مطالعه بیشتر

10

ماه دوم/هفته دوم/روز سوم

وارد شدن به مرحله‌ای که درآن کارسخت به کاری لذت‌بخش و خودکار تبدیل می‌شود.

مطالعه بیشتر

11

ماه دوم/هفته دوم/روزچهارم

یادگیری تجربی

مطالعه بیشتر

12

ماه دوم/هفته دوم/روز پنجم

نحوه یادگیری سریع و عمیق

مطالعه بیشتر

13

ماه دوم/هفته دوم/روز ششم

مقاومت کنید

مطالعه بیشتر

14

ماه دوم/هفته دوم/روز هفتم

تمرکز بر تمرین حتماً به پیروزی ختم می شود.

مطالعه بیشتر

15

ماه دوم/هفته سوم/روز اول

به کار با جزئیاتش عشق بورزید.

مطالعه بیشتر

16

ماه دوم/هفته سوم/روزدوم

واقعیت درد آور

مطالعه بیشتر

17

ماه دوم/هفته سوم/روزسوم

دو نوع شکست

مطالعه بیشتر

18

ماه دوم/هفته سوم/روزچهارم

انتخاب زمان

مطالعه بیشتر

19

ماه دوم/هفته سوم/روزپنجم

با نحوه کار مغز آشنا شو

مطالعه بیشتر

20

ماه دوم/هفته سوم/روزششم

نیاز دیگران به شما

مطالعه بیشتر

21

ماه دوم/هفته سوم/روزهفتم

جذب انرژی و داشتن شور و شعف بیشتر برای هدفمندی بیشتر

مطالعه بیشتر

22

ماه دوم/هفته چهارم/روزاول

دانش محدودیت ندارد

مطالعه بیشتر

23

ماه دوم/هفته چهارم/روزدوم

بهتر از استادت عمل کن.

مطالعه بیشتر

24

ماه دوم/هفته چهارم/روزسوم

افق های خود را گسترش دهید.

مطالعه بیشتر

25

ماه دوم/هفته چهارم/روزچهارم

از پوسته راحتی خود بیرون آی.

مطالعه بیشتر

26

ماه دوم/هفته چهارم/روزپنجم

سبکی منحصر به خود ایجاد کند.

مطالعه بیشتر

27

ماه دوم/هفته چهارم/روزششم

چاقو کشیدن بر روی استاد

مطالعه بیشتر

28

ماه دوم/هفته چهارم/روزهفتم

در پیش گرفتن رویکرد هکرها

مطالعه بیشتر

29

ماه دوم/هفته پنجم/روزاول

ذهن خود را چند بعدی کنید

مطالعه بیشتر

30

ماه دوم/هفته پنجم/روزدوم

راه یافتن به درون

مطالعه بیشتر

31

ماه دوم/هفته پنج/روزسوم

اخلاق هنرپیشگی را در خود تقویت کنید

مطالعه بیشتر

ماه سوم/خرداد

1

ماه سوم/هفته اول /روز اول 

فرایند خلاق

مطالعه بیشتر

2

ماه سوم/هفته اول /روز دوم 

نگاهی وسیع تر و دوراندیشی

مطالعه بیشتر

3

ماه سوم/هفته اول /روز سوم

هدیه ذهنِ  مبتکر ما

مطالعه بیشتر

4

ماه سوم/هفته اول/روز چهارم

ذهن خود را همیشه پویا نگه دارید

مطالعه بیشتر

5

ماه سوم/هفته اول /روز پنجم

حس شگفتی خود را حفظ کنید

مطالعه بیشتر

6

ماه سوم/هفنه اول /روز ششم

بی حوصلگی دشمن شماست

مطالعه بیشتر

7

ماه سوم/هفته اول /روز هفتم

دانش ارباب و بزرگ شماست

مطالعه بیشتر

8

ماه سوم/هفته دوم /روز اول

شدت تمرکز

مطالعه بیشتر

9

ماه سوم/هفته دوم/روز دوم

از شکست ها به عنوان پلی  برای رسیدن به کمال استفاده کن.

مطالعه بیشتر

10

ماه سوم/هفته دوم/روز سوم

استقامت خلاقانه

مطالعه بیشتر

11

ماه سوم/هفته دوم/روزچهارم

خود را در جزئیات غرق کن

مطالعه بیشتر

12

ماه سوم/هفته دوم/روز پنجم

به کارها و آثار خود زندگی ببخشید.

مطالعه بیشتر

13

ماه سوم/هفته دوم/روز ششم

منظر و دیدگاه خود را تغییر دهید

مطالعه بیشتر

14

ماه سوم/هفته دوم/روز هفتم

این قدرت ها به آسانی به دست نمی‌آید.

مطالعه بیشتر

15

ماه سوم/هفته سوم/روز اول

قدرت خواسته  و اراده انسانی

مطالعه بیشتر

16

ماه سوم/هفته سوم/روزدوم

تغییرتباه کننده

مطالعه بیشتر

17

ماه سوم/هفته سوم/روزسوم

مغز استاد

مطالعه بیشتر

18

ماه سوم/هفته سوم/روزچهارم

استاد جهانی

مطالعه بیشتر

19

ماه سوم/هفته سوم/روزپنجم

درباره مدیتیشن

مطالعه بیشتر

20

ماه سوم/هفته سوم/روزششم

به یاس و ناامیدی خود کاملاً گوش فرا دهید.

مطالعه بیشتر

ماه چهارم/تیر

ماه پنجم/مرداد
ماه ششم /شهریور
ماه هفتم /مهر
ماه هشتم /آبان
ماه نهم /آذر
ماه دهم/دی
ماه یازدهم/بهمن
ماه دوازدهم/اسفند