مدیریت نیز مانند سایر فعالیت های انسان مانند نوشتن، بازی، غذا خوردن، آشپزی و غیره، فعالیتی است زیرا مدیر کسی است که با هدایت تلاش های دیگران به اهداف خود می رسد. به گفته کونتز، “مدیریت کاری است که یک مدیر انجام می دهد”. مدیریت به عنوان یک فعالیت شامل –

  1. فعالیت های اطلاعاتی – در عملکرد یک شرکت تجاری، مدیر باید دائماً اطلاعات را به صورت شفاهی یا کتبی دریافت و ارائه کند. برای عملکرد مؤثر یک شرکت، یک پیوند ارتباطی باید با زیردستان و همچنین مافوق حفظ شود.
  2. فعالیت های تصمیم گیری – عملاً همه انواع فعالیت های مدیریتی بر اساس یک یا نوع دیگری از تصمیمات است. بنابراین، مدیران به طور مستمر درگیر تصمیمات مختلف هستند، زیرا تصمیمات اتخاذ شده توسط یک مدیر، مبنای اقدام مدیران دیگر قرار می گیرد. (مثلاً مدیر فروش در مورد رسانه و محتوای تبلیغات تصمیم می گیرد).
  3. فعالیت های بین فردی – مدیریت شامل دستیابی به اهداف از طریق افراد است. بنابراین، مدیران باید با مافوق و همچنین زیردستان تعامل داشته باشند. آنها باید روابط خوبی با آنها داشته باشند. فعالیت های بین فردی شامل با زیردستان و رسیدگی به مشکل است. (به عنوان مثال پاداش هایی که به زیردستان داده می شود).

بدون نظر

پاسخ دهید