اهداف اصلی مدیریت عبارتند از:

  1. دستیابی به حداکثر نتایج با حداقل تلاش – هدف اصلی مدیریت تضمین حداکثر خروجی با حداقل تلاش و منابع است. مدیریت اساساً با تفکر و استفاده از منابع انسانی، مادی و مالی به گونه‌ای است که بهترین ترکیب را در پی داشته باشد. این ترکیب باعث کاهش هزینه های مختلف می شود.
  2. افزایش راندمان عوامل تولید – با استفاده صحیح از عوامل مختلف تولید، می توان کارایی آنها را تا حد زیادی افزایش داد که با کاهش فساد، ضایعات و شکستن انواع و اقسام حاصل می شود که به نوبه خود باعث صرفه جویی در زمان می شود. تلاش و پولی که برای رشد و شکوفایی شرکت ضروری است.
  3. حداکثر رفاه برای کارفرما و کارمندان – مدیریت عملکرد صاف و هماهنگ شرکت را تضمین می کند. این به نوبه خود به ارائه حداکثر مزایا برای کارمند در قالب شرایط کاری خوب، سیستم دستمزد مناسب، طرح های تشویقی از یک سو و سود بیشتر برای کارفرما از سوی دیگر کمک می کند.
  4. بهبود انسان و عدالت اجتماعی – مدیریت به عنوان ابزاری برای اعتلای و همچنین بهبود جامعه عمل می کند. مدیریت از طریق افزایش بهره وری و اشتغال، استانداردهای بهتری از زندگی را برای جامعه تضمین می کند. از طریق سیاست های یکسان خود عدالت را تامین می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید