تجزیه و تحلیل شغل عبارت است از کاوش، مطالعه و ثبت مسئولیت ها، وظایف، مهارت ها، مسئولیت ها، محیط کار و توانایی های مورد نیاز یک شغل خاص. . همچنین شامل تعیین اهمیت نسبی وظایف، مسئولیت ها و مهارت های جسمی و عاطفی برای یک شغل معین است. همه این عوامل مشخص می کنند که یک شغل چه چیزی را می طلبد و یک کارمند باید چه چیزی داشته باشد تا یک کار را به نحو احسن انجام دهد.

تجزیه و تحلیل شغل شامل چه مواردی می شود؟

فرآیند تجزیه و تحلیل شغل شامل بررسی عمیق به منظور کنترل خروجی، یعنی انجام موفقیت آمیز کار است. این فرآیند به یافتن نیازهای یک بخش خاص و آنچه که یک کارگر بالقوه باید ارائه دهد کمک می کند. همچنین به تعیین جزئیات یک شغل از جمله عنوان شغل، موقعیت شغلی، خلاصه شغل، وظایف مربوطه، شرایط کاری، خطرات احتمالی و ماشین آلات، ابزار، تجهیزات و موادی که باید توسط کارمند موجود یا بالقوه استفاده شود، کمک می کند.

با این حال، این فرآیند تنها به تعیین این عوامل محدود نمی شود. همچنین به یافتن صلاحیت های انسانی لازم برای انجام کار گسترش می یابد. اینها شامل ایجاد سطوح آموزش، تجربه، قضاوت، آموزش، ابتکار، مهارت های رهبری، مهارت های فیزیکی، مهارت های ارتباطی، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری، ویژگی های عاطفی و خواسته های حسی غیرعادی است. این عوامل با توجه به نوع، سطح سابقه، صنعت و ریسک درگیر در یک شغل خاص تغییر می کنند.

اهمیت تجزیه و تحلیل شغل

جزئیات جمع آوری شده با انجام تجزیه و تحلیل شغل نقش مهمی در کنترل خروجی یک شغل خاص دارد دارد. تعیین موفقیت شغل به تحلیل بی طرفانه، مناسب و کامل شغل بستگی دارد. همچنین به استخدام افراد مناسب برای یک شغل خاص کمک می کند. هدف اصلی از انجام کل این فرآیند ایجاد و ایجاد تناسب کامل بین شغل و کارمند است.

تجزیه و تحلیل شغل همچنین به مدیران منابع انسانی در تصمیم گیری در مورد بسته پاداش و امتیازات و مشوق های اضافی برای یک موقعیت شغلی خاص کمک می کند. به طور موثر در ارزیابی نیازهای آموزشی و عملکرد کارکنان موجود کمک می کند. این فرآیند اساس طراحی و ایجاد استراتژی ها و خط مشی ها برای تحقق اهداف و مقاصد سازمانی را تشکیل می دهد.

با این حال، تجزیه و تحلیل یک شغل خاص تضمین نمی کند که مدیران یا سازمان به خروجی مورد نظر دست یابند. در واقع جمع آوری و ثبت اطلاعات برای یک شغل خاص، عوارض متعددی را به همراه دارد. اگر اطلاعات شغلی دقیق نباشد و هر از چند گاهی بررسی شود، کارمند نمی تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. تا زمانی که او از کاری که قرار است انجام دهد یا از او انتظار می رود آگاه نباشد، به احتمال زیاد زمان و انرژی صرف شده برای تجزیه و تحلیل شغلی خاص، هدر دادن محض منابع انسانی است. بنابراین، هنگام انجام تحلیل شغل باید دقت لازم را به عمل آورد.

بررسی یا مطالعه کامل و بی طرفانه در مورد یک شغل خاص هم برای مدیران و هم برای کارمندان خوب است. مدیران می‌دانند چه کسی را و چرا باید استخدام کنند. آنها می توانند یک مکان را با فرد مناسب پر کنند. از سوی دیگر، کارمند موجود یا بالقوه متوجه می شود که قرار است چه کاری و چگونه کار را انجام دهد و خروجی مورد نظرش چیست. تجزیه و تحلیل شغل تناسب مناسبی بین شغل و کارمند ایجاد می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید