هویت نام تجاری تصویر نام تجاری
1 هویت برند از منبع یا شرکت ایجاد می شود. تصویر برند توسط گیرنده یا مصرف کننده درک می شود.
2 پیام برند از نظر هویت برند با هم گره خورده است. پیام برند توسط مصرف کننده در قالب تصویر برند گشوده می شود.
3 معنای کلی هویت برند این است که “شما واقعا کی هستید؟” معنای کلی تصویر برند این است که “بازار شما را چگونه درک می کند؟”
4 ماهیت آن این است که ماده گرا یا استراتژیک است. ماهیت آن این است که ظاهر گرا یا تاکتیکی است.
5 هویت برند نماد واقعیت شرکت هاست. تصویر برند نماد ادراک مصرف کنندگان است
6 هویت برند نشان دهنده “میل شما” است. تصویر برند نمایانگر «دیدگاه دیگران» است
7 ماندگار است. سطحی است.
8 هویت به آینده نگاه می کند. تصویر به عقب نگاه می کند.
9 هویت فعال است. تصویر منفعل است.
10 این به معنای “جایی که می خواهید باشید” است. این به معنای “آنچه دارید” است.
11 این کاملاً قولی است که یک شرکت به مصرف کنندگان می دهد. این تصور کلی مصرف کنندگان از برند است.

روی شکل دادن به هویت برند خود تمرکز کنید، تصویر برند به دنبال آن خواهد بود.

بدون نظر

پاسخ دهید