سازمان خط و ستاد اصلاح سازمان خط است و پیچیده تر از سازمان خط است. بر اساس اعلام این سازمان اداری، فعالیت های تخصصی و حمایتی با انتصاب ناظران ستادی و متخصصان ستادی وابسته به مرجع خط به خط فرماندهی الحاق می شود. قدرت فرماندهی همیشه در اختیار مدیران خط و سرپرستان ستادی، راهنمایی، مشاوره و شورای مدیران خط است. منشی شخصی مدیر عامل یک کارمند است.

                                               مدیر عامل                                                                   
مدیر تولید مدیر بازاریابی مدیر مالی
ناظر کارخانه ناظر بازار دستیار ارشد
سرکارگر فروشنده حسابدار

ویژگی های سازمان خط و ستاد

 1. دو نوع کارمند وجود دارد:
  1. دستیاران کارکنان – PA به مدیر عامل، منشی مدیر بازاریابی.
  2. سرپرست کارکنان – مدیر کنترل عملیات، کنترل کننده کیفیت، PRO
 2. سازمان خط و ستاد سازش سازمان خط است. این پیچیده تر از نگرانی خط است.
 3. تقسیم کار و تخصص در صف و سازمان ستادی صورت می گیرد.
 4. کل سازمان به مناطق مختلف عملکردی تقسیم می شود که متخصصان کارکنان به آنها متصل هستند.
 5. کارایی را می توان از طریق ویژگی های تخصصی به دست آورد.
 6. دو خط قدرت وجود دارد که در یک زمان در یک نگرانی جریان دارند:
  1. مرجع خط
  2. اداره کارکنان
 7. قدرت فرماندهی در اختیار مجریان خط است و کارکنان فقط به عنوان مشاور خدمت می کنند.

شایستگی سازمان خط و ستاد

 1. کمک به خط مدیران – در یک سازمان خط و ستاد، مشاوره و مشاوره ای که به مدیران خط ارائه می شود، کار را بین این دو تقسیم می کند. مجریان خط می توانند بر اجرای طرح ها تمرکز کنند و از تقسیم توجه خود به بسیاری از زمینه ها راحت می شوند.
 2. مشاوره تخصصی – سازمان خط و ستاد در زمان نیاز مشاوره تخصصی را به مجری خط تسهیل می کند. برنامه ریزی و بررسی مربوط به امور مختلف توسط کارشناس ستادی قابل انجام است و افسران خط می توانند بر اجرای طرح ها متمرکز شوند.
 3. مزایای تخصص – خط و کارکنان از طریق تقسیم کل نگرانی به دو نوع اختیار، شرکت را به بخش ها و حوزه های عملکردی تقسیم می کند. به این ترتیب هر افسر یا مقامی می تواند در منطقه خود متمرکز شود.
 4. هماهنگی بهتر- سازماندهی خط و کارکنان از طریق تخصص می تواند تصمیم گیری بهتری را ارائه دهد و تمرکز در دستان معدودی باقی می ماند. این ویژگی به ایجاد هماهنگی در کار کمک می کند زیرا هر مقامی در منطقه خود متمرکز است.
 5. مزایای تحقیق و توسعه- از طریق مشاوره کارکنان متخصص، مدیران خط، مدیران خط زمانی برای اجرای برنامه ها با اتخاذ تصمیمات سازنده که برای یک نگرانی مفید هستند، دریافت می کنند. این به مجریان خط دامنه وسیعی می‌دهد تا نوآوری‌ها را به ارمغان بیاورند و به دنبال کارهای تحقیقاتی در آن زمینه‌ها بروند. این امر به دلیل حضور متخصصان ستادی امکان پذیر است.
 6. آموزش- با توجه به حضور متخصصین ستادی و مشاوره تخصصی آنها زمینه ای برای آموزش مسئولین خط می باشد. مدیران خط می توانند به تصمیم گیری خود تمرکز کافی داشته باشند. این خودش یک زمین تمرینی برای آنهاست.
 7. تصمیمات متوازن – عامل تخصص که توسط کارکنان خط به دست می آید به ایجاد هماهنگی کمک می کند. این رابطه به طور خودکار منجر به تصمیم گیری بهتر و متعادل به مسئول خط می شود.
 8. وحدت عمل – وحدت عمل نتیجه کنترل یکپارچه است. کنترل و اثربخشی آن زمانی صورت می گیرد که هماهنگی در نگرانی وجود داشته باشد. در خط و اختیارات ستادی همه مسئولان استقلال تصمیم گیری دارند. این به عنوان کنترل مؤثر در کل شرکت عمل می کند.

معایب سازمان خط و ستاد

 1. عدم درک – در یک سازمان خط و ستاد، دو اختیار در یک زمان جریان دارد. این باعث سردرگمی بین این دو می شود. در نتیجه، کارگران نمی توانند بفهمند که چه کسی مرجع فرماندهی آنهاست. از این رو مشکل درک می تواند مانعی در دویدن موثر باشد.
 2. عدم مشاوره صحیح – مسئول خط به توصیه های تخصصی کارکنان عادت می کند. در مواقعی متخصص کارکنان نیز تصمیمات اشتباهی را ارائه می دهد که مدیران خط باید در نظر بگیرند. این می تواند بر عملکرد کارآمد شرکت تأثیر بگذارد.
 3. تضاد خط و کارکنان – خط و کارکنان دو مرجعی هستند که همزمان در جریان هستند. عوامل تعیین، وضعیت بر احساسات مرتبط با روابط آنها تأثیر می گذارد، می تواند باعث ایجاد ناراحتی در ذهن کارکنان شود. این منجر به به حداقل رساندن هماهنگی می شود که کار یک نگرانی را مختل می کند.
 4. پرهزینه- در خط و نگرانی کارکنان، نگرانی ها باید دستمزد بالای متخصص کارکنان را حفظ کنند. ثابت می کند که این برای نگرانی با محدودیت مالی پرهزینه است.
 5. فرض اقتدار- قدرت نگرانی با مسئول خط است اما کارکنان آن را دوست ندارند زیرا آنها بیشتر در کار ذهنی هستند.
 6. کارکنان نمایش را می دزدند- در یک خط و نگرانی کارکنان، بازدهی بالاتر محصول مشاوره و مشاوره کارکنان در نظر گرفته می شود. مسئولان خط احساس نارضایتی می کنند و احساس ناراحتی به یک نگرانی وارد می شود. رضایت مسئولان خط برای نتایج موثر بسیار مهم است.

بدون نظر

پاسخ دهید