ما دیده‌ایم که چگونه شرکت‌ها باید CSR را به عنوان یک پارادایم بپذیرند تا چالش‌های قرن بیست و یکم برطرف شود. ما همچنین نقش رسانه ها را در حمایت از CSR بررسی کرده ایم.

در این مقاله، به این می‌پردازیم که چگونه گروه‌های مدافع و گروه‌های فشار مانند صلح سبز و رسانه لنز به همراه سایر سازمان‌های غیردولتی (سازمان‌های غیردولتی) نقش برجسته‌ای در حمایت از شرکت‌ها برای پیروی از سیاست‌ها و برنامه‌های آگاهانه اجتماعی دارند. این گروه‌های حمایتی برای نظارت بر میزان پایبندی شرکت‌ها به هنجارهای آگاهانه اجتماعی و میزان پیروی از شیوه‌های تجاری که برای جامعه مفید است وجود دارند. روشی که صلح سبز از سرمایه‌داری مسئولیت‌پذیر اجتماعی دفاع می‌کند، نمونه‌ای است. گروه‌های فشار دیگری مانند مرکز منابع هند (سابق سازمان دیده بان) وجود دارند که به طور فعال بر اجرای شیوه‌های تجاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی نظارت می‌کنند.

مورد کارخانه کوکا کولا در Plachimada، کرالا برای موفقیت های قابل توجهی است که گروه های مدافع در تحت فشار قرار دادن شرکت کوکا کولا برای خودداری از برداشت آب های زیرزمینی اضافی و همچنین جلوگیری از نمک زدایی آن در مناطق اطراف، آموزنده است. این یک مورد بسیار نقل قول و مکرر است که در آن گروه‌های مدافع و سازمان غیردولتی مانند مرکز منابع هند به طور فعال در طرح شکایت علیه کوکا کولا به دلیل تخلفات آن شرکت داشتند. نکته در اینجا کوچک کردن شرکت ها نیست، بلکه برجسته کردن این نکته است که گروه های مدافع نقش مهمی در متقاعد کردن و نظارت بر شرکت ها در برنامه های CSR خود دارند.

هر کشوری برای پیگیری نهادهایی که بدنه دولت را تشکیل می دهند، نیاز به نگهبانی دارد. همان طور که دادگاه ها حافظ قانون هستند و به عنوان بازرسی کننده دستگاه های اجرایی عمل می کنند، گروه های وکالت نیز مانند ناظران رفتار شرکت عمل می کنند . از این رو، هرگونه انحراف در رفتار شرکت به طور فعال توسط این گروه ها ثبت و منتشر می شود. البته سازمان های غیردولتی زیادی وجود دارند که با شرکت ها نیز همکاری می کنند و نمونه های Janagraha و CRY (امداد کودک و شما) برجسته ترین آنها هستند. بنابراین، هر دو روی سکه وجود دارد که در آن گروه‌های مدافع برای جلوگیری از انجام رفتارهای غیرمسئولانه اجتماعی توسط شرکت‌ها و همچنین شرکت‌هایی که با شرکت‌ها در اجرای برنامه‌های CSR همکاری می‌کنند، عمل می‌کنند.

شرکت های زیادی وجود دارند که بنیادها و اعتمادهای خود را دارند که برنامه های CSR را انجام می دهند. به عنوان مثال، بنیاد Infosys و TATA Trust نمونه هایی از جایی هستند که رابطه شرکت-حمایت در عمل به فعلیت می رسد. بسیاری از این بنیادها و تراست‌ها با افرادی از حوزه خدمات اجتماعی کار می‌کنند و از این رو برای خود وظیفه دارند. در نهایت، چه یک گروه حمایتی با شرکت‌ها شریک شود یا رفتارهای غیرمسئولانه را نظارت و مبارزه کند، واضح است که چنین گروه‌هایی نقش حیاتی در حفظ هنجارهای اجتماعی ایفا می‌کنند که کسب‌وکارها باید از آنها پیروی کنند. تنها زمانی که تعادل سالمی بین شرکت‌ها و گروه‌های مدافع وجود داشته باشد می‌تواند برنامه‌های CSR واقعی موفق شود. در نتیجه،

بدون نظر

پاسخ دهید

2 × پنج =