مطالعه موردی

موارد انفرادی گرفته می شود و مطالعه دقیق هر مورد انجام می شود.

مزایای مطالعه موردی

  1. داده های دقیق ارائه شده است
  2. تجزیه و تحلیل دقیق وجود دارد

معایب مطالعه موردی

 

  1. تعمیم آن دشوار است.
  2. زمان زیادی را مصرف می کند.
  3. اطلاعات محرمانه و حساس ممکن است داده نشود.
  4. تعصب مصاحبه گر وجود دارد.

بدون نظر

پاسخ دهید