حسابرسی ابزاری است، ابزاری برای کنترل مالی که توسط بخش دولتی یا خصوصی یا یک فرد برای محافظت از خود در برابر تقلب، اسراف و مهمتر از آن برای اعتبار بخشیدن به حسابرسی شده استفاده می شود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی، حسابرسی این گونه تعریف می‌شود: «ارزیابی یا بررسی سیستم‌ها، عملیات و فعالیت‌های یک واحد خاص برای اطمینان از اجرا یا عملکرد آنها در چارچوب بودجه، اهداف، قوانین و الزامات معین». این یک تعریف مدرن از حسابرسی در بخش دولتی است و خود را تنها به حسابرسی نقدی محدود نمی کند، که در ابتدا چنین بود.

حسابرسی برای عملکرد صحیح و مؤثر دولت و اطمینان از اینکه منفعت استفاده از بودجه عمومی به پایین ترین اقشار جامعه و برای هر فرد می رسد، ابزاری ضروری است . این امر به امنیت پاسخگویی قوه مجریه در برابر مجلس و عموم مردم کمک می کند. قوه مقننه می تواند بر مجریان نظارت داشته باشد و تأیید کند که منابع عمومی به طور مسئولانه برای هدف مورد نظر استفاده شده است و وجوه جمع آوری شده از منابع مختلف مانند مالیات به طور کامل به دولت می رسد.

چند نهاد بین المللی وجود دارند که بر روی شیوه ها، گزارش ها و الزامات حسابرسی توافق شده توصیه می کنند. آن ها هستند:

 1. INTOSAI: سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی
 2. IFAC: فدراسیون بین المللی حسابداران
 3. IGAE: مداخله عمومی اداره کل استادو

مطابق با هدف هدف، انواع مختلفی از حسابرسی را می توان در بخش عمومی تعریف کرد.

 

 1. حسابرسی مالی: به منظور تأیید صورتهای مالی، حسابها و مانده ها مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری. همچنین برای احراز صحت وجه خرج شده به همان هدف و فرضی که برای آن به دست آمده و در محدوده هوس های قابل قبول اعمال شده است. 

   

 2. ممیزی تطابق قانونی: فرآیندها با هدف تأیید کلیه معاملات مطابق با قوانین کشور است و به هیچ وجه به سازمان یا شخص به نفع خود آسیب یا تأثیر نمی گذارد. 

   

 3. ممیزی اثربخشی یا برنامه ها: در نظر دارد نتیجه به دست آمده از طرحی را که برای آن پول به کار گرفته شده است، با هدفی که برای آن برنامه ساخته شده است، تأیید کند. 

   

 4. حسابرسی اقتصاد و کارایی: قصد دارد نحوه مدیریت منابع را تأیید کند. آیا منابع با حداقل هزینه به دست آمده و برای حداکثر سود به کار گرفته شده است. 

   

 5. ممیزی سیستم ها و رویه ها: برای هر سازمانی که از قوانین و اصول وضع شده پیروی می کند، تأیید سیستم و فرآیندهای خود برای بهبود و انطباق کیفیت مهم است. 

تطابق مالی و حسابرسی قانونی در ابتدا با هم گروه بندی شدند تا حسابرسی منظم را تشکیل دهند و بقیه حسابرسی ها به عنوان حسابرسی عملیاتی نامیده شدند.

پس از تکمیل ممیزی لازم است گزارشی ارائه شود که دارای بازنمایی کافی از حقایق و ارقام، محتوای کافی، آمادگی کافی، نظر کافی برای درک بهتر مخاطبان هدف و تبلیغات کافی برای گزارش باشد.

حسابرسی باید به‌عنوان ابزاری برای اعمال کنترل بر فرآیندها، سیستم‌ها، امور مالی و افراد در نظر گرفته شود تا دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در قبال مردم و منابع آن مسئولیت‌پذیرتر شوند، اما نمی‌توان آن را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.

بدون نظر

پاسخ دهید