همه ما با نظریه های کلاسیک انگیزش آشنا هستیم، اما همه آنها به طور تجربی پشتیبانی نمی شوند. تا آنجا که به نظریه های انگیزشی معاصر مربوط می شود، همه به خوبی با شواهد پشتیبانی می شوند. برخی از نظریه های انگیزشی معاصر / مدرن در زیر توضیح داده شده است:

بدون نظر

پاسخ دهید