مراحل فرآیند تدوین استراتژی

تدوين استراتژي به فرايند انتخاب مناسب ترين مسير عملي براي تحقق اهداف و مقاصد سازماني و در نتيجه دستيابي به چشم انداز سازماني اشاره دارد. فرآیند تدوین استراتژی اساساً شامل شش مرحله اصلی است . اگرچه این مراحل از ترتیب زمانی سفت و سخت پیروی نمی کنند، اما بسیار منطقی هستند و به راحتی می توان آنها را به این ترتیب دنبال کرد.

 

 1. تعیین اهداف سازمان – جزء کلیدی هر بیانیه استراتژی، تعیین اهداف بلند مدت سازمان است. مشخص است که استراتژی عموماً وسیله ای برای تحقق اهداف سازمانی است. اهداف بر وضعیت وجود بودن تأکید دارند در حالی که استراتژی بر فرآیند رسیدن به آنجا تأکید می کند . استراتژی هم شامل تثبیت اهداف و هم وسیله ای است که برای تحقق آن اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین استراتژی اصطلاح گسترده تری است که به نحوه استقرار منابع برای دستیابی به اهداف اعتقاد دارد. 

  هنگام تعیین اهداف سازمانی، ضروری است که عوامل مؤثر بر انتخاب اهداف قبل از انتخاب اهداف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. زمانی که اهداف و عوامل مؤثر بر تصمیمات استراتژیک مشخص شد، تصمیم گیری استراتژیک آسان می شود.

   

 2. ارزیابی محیط سازمانی – گام بعدی ارزیابی محیط کلی اقتصادی و صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می کند. این شامل بررسی موقعیت رقابتی سازمان است. انجام یک بررسی کیفی و کمی خط تولید موجود سازمان ضروری است. هدف از چنین بررسی این است که اطمینان حاصل شود که عوامل مهم برای موفقیت رقابتی در بازار را می توان کشف کرد تا مدیریت بتواند نقاط قوت و ضعف خود و همچنین نقاط قوت و ضعف رقبا را شناسایی کند. 

  پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، یک سازمان باید ردیابی حرکات و اقدامات رقبا را به منظور کشف فرصت های احتمالی تهدید برای بازار یا منابع عرضه خود داشته باشد.

   

 3. تعیین اهداف کمی – در این مرحله، یک سازمان باید عملاً مقادیر هدف کمی را برای برخی از اهداف سازمانی تعیین کند. ایده پشت این کار مقایسه با مشتریان بلندمدت است تا سهمی که ممکن است توسط مناطق مختلف محصول یا بخش‌های عملیاتی انجام شود، ارزیابی شود. 

   

 4. هدف گذاری در چارچوب طرح های تقسیمی – در این مرحله، مشارکت های انجام شده توسط هر بخش یا بخش یا دسته بندی محصول در سازمان شناسایی شده و بر این اساس برنامه ریزی استراتژیک برای هر زیر واحد انجام می شود. این امر مستلزم تحلیل دقیق روندهای کلان اقتصادی است. 

   

 5. تجزیه و تحلیل عملکرد – تجزیه و تحلیل عملکرد شامل کشف و تجزیه و تحلیل شکاف بین عملکرد برنامه ریزی شده یا مطلوب است. ارزیابی انتقادی از عملکرد گذشته سازمان، وضعیت حال و شرایط مطلوب آینده باید توسط سازمان انجام شود. این ارزیابی انتقادی میزان شکافی را که بین واقعیت واقعی و آرزوهای بلندمدت سازمان وجود دارد را مشخص می کند. در صورت تداوم روندهای فعلی، سازمان تلاش می کند تا وضعیت احتمالی آینده خود را برآورد کند. 

   

 6. انتخاب استراتژی – این مرحله نهایی در تدوین استراتژی است. بهترین مسیر عمل در واقع پس از در نظر گرفتن اهداف سازمانی، نقاط قوت سازمانی، پتانسیل ها و محدودیت ها و همچنین فرصت های بیرونی انتخاب می شود. 

بدون نظر

پاسخ دهید