پویش محیطی – تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی محیط

محیط سازمانی متشکل از عوامل بیرونی و درونی است. محیط باید به گونه‌ای اسکن شود که توسعه و پیش‌بینی عواملی که بر موفقیت سازمانی تأثیر می‌گذارند، مشخص شود. پویش محیطی به در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات در مورد مناسبت ها، الگوها، روندها و روابط در محیط داخلی و خارجی سازمان اشاره دارد . به مدیران کمک می کند تا در مورد مسیر آینده سازمان تصمیم بگیرند. پویش باید تهدیدها و فرصت های موجود در محیط را شناسایی کند. در زمان تدوین استراتژی، یک سازمان باید از فرصت ها استفاده کند و تهدیدها را به حداقل برساند. تهدید برای یک سازمان ممکن است فرصتی برای سازمان دیگر باشد.

تجزیه و تحلیل داخلی محیط اولین گام در پویش محیط است. سازمان ها باید محیط داخلی سازمان را رعایت کنند. این شامل تعامل کارکنان با سایر کارکنان، تعامل کارکنان با مدیریت، تعامل مدیر با سایر مدیران، و تعامل مدیریت با سهامداران، دسترسی به منابع طبیعی، آگاهی از برند، ساختار سازمانی، کارکنان اصلی، پتانسیل عملیاتی و غیره است. همچنین، بحث، مصاحبه، و از نظرسنجی ها می توان برای ارزیابی محیط داخلی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل محیط داخلی به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان کمک می کند.

همانطور که تجارت رقابتی تر می شود و تغییرات سریعی در محیط خارجی ایجاد می شود، اطلاعات محیط خارجی عناصر مهمی را به اثربخشی برنامه های بلند مدت اضافه می کند. از آنجایی که محیط پویا است، شناسایی حرکات و اقدامات رقبا ضروری است. سازمان ها همچنین باید شایستگی های اصلی و محیط داخلی را مطابق با محیط خارجی به روز کنند. عوامل محیطی بی نهایت هستند، از این رو، سازمان باید برای پذیرش و سازگاری با تغییرات محیطی چابک و هوشیار باشد. به عنوان مثال – نظارت ممکن است نشان دهد که یک پیش‌بینی اولیه از قیمت‌های مواد خام درگیر در محصول معتبرتر نیست، که می‌تواند مستلزم نیاز به اسکن، پیش‌بینی و تحلیل متمرکزتر برای ایجاد پیش‌بینی قابل اعتمادتر در مورد ورودی باشد. هزینه ها به روشی مشابه،

در حالی که در تحلیل خارجی ، سه محیط مرتبط باید مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  • محیط فوری / صنعتی
  • محیط ملی
  • محیط اجتماعی-اقتصادی گسترده تر / محیط کلان

بررسی محیط صنعت نیازمند ارزیابی ساختار رقابتی صنعت سازمان از جمله موقعیت رقابتی یک سازمان خاص و رقبای اصلی آن است. همچنین ارزیابی ماهیت، مرحله، پویایی و تاریخچه صنعت ضروری است. همچنین مستلزم ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر رقابت در صنعت است. تحلیل محیط ملی نیازمند ارزیابی این است که آیا چارچوب ملی به دستیابی به مزیت رقابتی در محیط جهانی شده کمک می کند یا خیر. تجزیه و تحلیل محیط کلانشامل بررسی عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی، دولتی، حقوقی، تکنولوژیکی و بین المللی است که ممکن است بر محیط تأثیر بگذارد. تجزیه و تحلیل محیط خارجی سازمان فرصت ها و تهدیدها را برای یک سازمان آشکار می کند.

مدیران استراتژیک نه تنها باید وضعیت فعلی محیط و صنعت خود را تشخیص دهند، بلکه باید بتوانند موقعیت های آینده آن را نیز پیش بینی کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید