اهداف توسعه هزاره سازمان ملل چیست؟

اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) (سازمان ملل متحد) مجموعه ای از اهدافی است که در توافقنامه ای با کشورهای عضو سازمان ملل متحد در رابطه با توسعه انسانی، ریشه کنی فقر، ارائه دسترسی به خدمات اساسی مانند غذا، سرپناه و … به امضا رسید. آب پاک برای مردم محروم و فقیر جهان. این اهداف اگرچه از نظر قانونی الزام آور نبودند، قرار بود اعضا را در تعقیب اهداف بشردوستانه جهانی به هم پیوند دهد. این اهداف در سال 2000 مورد توافق قرار گرفتند و پیامدهای متعددی برای شرکت ها در اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و پیگیری شیوه های تجاری مسئولیت پذیر اجتماعی و محیطی دارند. ماهیت این اهداف توسعه هزاره به گونه‌ای است که امضاکنندگان باید اهداف بشردوستانه را همراه با سایر ذینفعان در کشورهای خود مانند سازمان‌های غیردولتی (NGO)، جامعه مدنی و شرکت‌ها دنبال کنند. برای رسیدن به این هدف، آنها باید منابعی را برای تحقق اهداف توسعه هزاره تخصیص دهند و در همکاری با شرکت ها برای دستیابی به محرومان و نیازمندان کار کنند.

بودجه توسعه هزاره چگونه تامین می شود؟

بودجه برای برنامه های شناسایی شده در چارچوب اهداف توسعه هزاره باید بین دولت و سایر ذینفعان تقسیم شود و این بدان معنی است که شرکت ها باید بخشی از بار را به اشتراک بگذارند. با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، از آنجایی که این اهداف توسعه هزاره از نظر قانونی الزام آور نیستند و نوعی اصول دستورالعمل سیاست های دولتی را نشان می دهند که در آن کشورهای عضو به دنبال اهداف و مقاصد بشردوستانه تشویق می شوند، اهداف تعیین شده برای تحقق اهداف چنین بوده است. که در سال های 1389 تا 1389 به طور کامل برآورده نشده است. علاوه بر این، بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 ضربه ای به تأمین مالی برنامه های توسعه هزاره توسط اعضا و شرکت ها وارد کرده است.

گامی کوچک برای مستضعفان

اگرچه بسیاری از کسانی هستند که به این واقعیت اشاره می کنند که بودجه این کشورها به دلیل انگیزه تعاملات تجاری با این کشورهای آفریقایی بوده است، این واقعیت باقی می ماند که عمل CSR کاملاً خالی از ملاحظات تجاری نیست. در واقع، CSR زمانی بهترین کار را انجام می دهد که شرکت ها برای ادغام مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی با تجارت تشویق شوند. علاوه بر این، تحقق بخشی از اهداف توسعه هزاره مربوط به ارائه دسترسی به اینترنت، پهنای باند و تسهیلات ارتباطی برای نیازمندان و اهداف آموزش به ویژه دختران از اهدافی است که تا حد زیادی محقق شده است. این امر از منظر انسان دوستانه و همچنین از این جهت که چنین اهدافی به شرکت ها در ساختن و پرورش نیروی کار آینده کمک می کند، انجام شده است. از این رو، اهداف توسعه هزاره نشان دهنده گامی مهم به سوی جهانی بهتر و عادلانه است و با وجود عقب نشینی هایی که وجود داشته است، اهداف و مقاصد کلی در جای خود باقی مانده اند به این معنی که هم کشورهای عضو و هم شرکت های بزرگ در آن کشورها به این تلاش ها کمک کرده اند. جدای از این، همانطور که معمولا زمانی که سازمان ملل اهداف بشردوستانه را تعیین می کند، ایده این است که کشورهای ثروتمندتر و شرکت های بزرگ مشارکت بیشتری داشته باشند و از این رو، تحقق اهداف توسعه هزاره را باید از این منظر نگریست. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحقق اهداف توسعه هزاره گامی کوچک برای دریافت کنندگان در تلاش برای دستیابی به استانداردهای زندگی همتراز با کشورهای توسعه یافته جهان است. اهداف و مقاصد کلی سر جای خود باقی مانده اند به این معنی که هم کشورهای عضو و هم شرکت های بزرگ در آن کشورها به این تلاش کمک کرده اند. جدای از این، همانطور که معمولا زمانی که سازمان ملل اهداف بشردوستانه را تعیین می کند، ایده این است که کشورهای ثروتمندتر و شرکت های بزرگ مشارکت بیشتری داشته باشند و از این رو، تحقق اهداف توسعه هزاره را باید از این منظر نگریست. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحقق اهداف توسعه هزاره گامی کوچک برای دریافت کنندگان در تلاش برای دستیابی به استانداردهای زندگی همتراز با کشورهای توسعه یافته جهان است. اهداف و مقاصد کلی سر جای خود باقی مانده اند به این معنی که هم کشورهای عضو و هم شرکت های بزرگ در آن کشورها به این تلاش کمک کرده اند. جدای از این، همانطور که معمولا زمانی که سازمان ملل اهداف بشردوستانه را تعیین می کند، ایده این است که کشورهای ثروتمندتر و شرکت های بزرگ مشارکت بیشتری داشته باشند و از این رو، تحقق اهداف توسعه هزاره را باید از این منظر نگریست. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحقق اهداف توسعه هزاره گامی کوچک برای دریافت کنندگان در تلاش برای دستیابی به استانداردهای زندگی همتراز با کشورهای توسعه یافته جهان است. تحقق اهداف توسعه هزاره را باید از این منظر دید. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحقق اهداف توسعه هزاره گامی کوچک برای دریافت کنندگان در تلاش برای دستیابی به استانداردهای زندگی همتراز با کشورهای توسعه یافته جهان است. تحقق اهداف توسعه هزاره را باید از این منظر دید. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحقق اهداف توسعه هزاره گامی کوچک برای دریافت کنندگان در تلاش برای دستیابی به استانداردهای زندگی همتراز با کشورهای توسعه یافته جهان است.

بدون نظر

پاسخ دهید