انگیزه کلمه ای است که از کلمه “انگیزه” به معنای نیازها، خواسته ها، خواسته ها یا انگیزه های درون افراد گرفته شده است. این فرآیند تحریک افراد به اقداماتی برای دستیابی به اهداف است. در زمینه هدف کار، عوامل روانشناختی محرک رفتار افراد می تواند:

  • میل به پول
  • موفقیت
  • به رسمیت شناختن
  • رضایت شغلی
  • کار تیمی و غیره

یکی از مهمترین وظایف مدیریت ایجاد تمایل در بین کارکنان برای انجام بهترین عملکرد است. بنابراین نقش رهبر برانگیختن علاقه به عملکرد کارکنان در شغلشان است. فرآیند ایجاد انگیزه شامل سه مرحله است:

  1. نیاز یا انگیزه احساس شده
  2. محرکی که در آن نیازها باید برانگیخته شوند
  3. هنگامی که نیازها ارضا می شوند، ارضای یا تحقق اهداف.

بنابراین می‌توان گفت که انگیزه یک پدیده روان‌شناختی است که به این معناست که نیازها و خواسته‌های افراد باید با تدوین یک برنامه تشویقی برطرف شود.

بدون نظر

پاسخ دهید