مفاهیم انگیزشی عمدتاً در حدود دهه 1950 توسعه یافتند. در این دوره سه نظریه اصلی مطرح شد. این سه نظریه کلاسیک عبارتند از:

این نظریه ها بلوک های سازنده نظریه های معاصر هستند که بعداً توسعه یافتند. مدیران شاغل و متخصصان آموخته شده تا به امروز از این نظریه های کلاسیک برای توضیح مفهوم انگیزش کارکنان استفاده می کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید