اساس استخدام انتخاب
معنی فعالیت برقراری ارتباط بین کارفرمایان و متقاضیان است. این فرآیند انتخاب کارکنان شایسته تر و مناسب تر است.
هدف، واقعگرایانه این تعداد زیادی از نامزدها را برای یک شغل تشویق می کند. سعی در رد نامزدهای نامناسب دارد.
روند این یک فرآیند ساده است. این یک فرآیند پیچیده است.
موانع نامزدها نباید از بسیاری از موانع عبور کنند. از بسیاری از موانع باید عبور کرد.
رویکرد یک رویکرد مثبت است. رویکردی منفی است.
توالی انتخاب را ادامه می دهد. به دنبال استخدام است.
اقتصاد یک روش اقتصادی است. روش گران قیمتی است.
زمان بر زمان کمتری لازم است. زمان بیشتری مورد نیاز است.

بدون نظر

پاسخ دهید