مفهوم قرارداد اجتماعی

مقاله های قبلی توسعه و رشد دولت های ملی مدرن را به همراه تحلیلی از آنچه که باعث شد غرب از شرق پیشی بگیرد مورد بحث قرار گرفته است. موضوع اصلی در بحث این بود که غرب به دلیل نهادهای قوی و ارائه یک قرارداد اجتماعی برای شهروندانش که دسترسی به خدمات اولیه و همچنین اجرای حاکمیت قانون را تضمین می‌کند، توانست سریع‌تر از شرق رشد کند. علاوه بر این، سرمایه داری به بازارها و قوه قضاییه نیاز دارد که به خوبی کار کنند و این در غرب از طریق مفهوم قرارداد اجتماعی ترتیب داده شده است.اصطلاح قرارداد اجتماعی به جعل قراردادی اشاره دارد که غیررسمی اما در عین حال قدرتمند بین فرد و دولت است.. به عبارت دیگر، دولت موظف است در قبال شهروندان خود مسئولیت های خاصی را رعایت کند و به آنها حقوق اساسی بدهد. به نوبه خود، از شهروندان انتظار می رود که وظایف خاصی داشته باشند که آنها باید به عنوان بخشی از رضایت خود از قرارداد اجتماعی انجام دهند. این بدان معناست که غرب توانسته است شهروندان خود را متقاعد کند که خود را به طور مولد به کار گیرند و از حاکمیت قانون پیروی کنند و به نوبه خود، انتظار می رود که شهروندان به پایان توافق خود عمل کنند.

منشأ و عمل قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی اصطلاحی بود که در دوران روشنگری و رنسانس در اروپا ابداع شد و در غرب به عنوان نمونه ای از رابطه فرد و دولت پذیرفته و دنبال شد.. کشورهای غربی سایر کشورهای شرق را متقاعد کردند که نسخه های خود را از قرارداد اجتماعی ایجاد کنند و تضمین کنند که شهروندانشان در ازای وظایف، حقوق تضمین شده دارند. به عنوان مثال، مردم در غرب این امر را مسلم می‌دانند که دولت می‌تواند خدمات اولیه را به آنها ارائه دهد و به نوبه خود از آنها انتظار می‌رود مالیات خود را بپردازند و از قوانین پیروی کنند. البته در سال های اخیر در غرب نیز فرسایشی در قرارداد اجتماعی رخ داده است و این امر عمدتاً به دلیل خوردگی بین افراد و نیز از بین رفتن مشروعیت دولت در پی بحران اقتصادی جهانی است. . با این اوصاف، باید به خاطر داشت که بسیاری از کشورهای شکست خورده در آفریقا و آسیا حتی از سیستم های ابتدایی حکمرانی که قرارداد اجتماعی را اجرا می کند، ندارند و از این رو،

افکار بسته

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که عهد و پیمانی بین دولت و فرد وجود نداشته باشد، اساس علم سیاسی مدرن و پیشرفت توسعه دولت ممکن نیست. از این رو، برای کشورهای جهان مهم است که نوعی قرارداد اجتماعی داشته باشند و اصول اساسی را اجرا کنند تا ظاهری از نظم و عادی داشته باشد. مقالات بعدی در این ماژول، اجزای قرارداد اجتماعی از جمله حقوق مالکیت و کلید باز کردن قفل سرمایه را که مبنای پیروزی سرمایه‌داری غربی است، مورد بحث قرار می‌دهد.

بدون نظر

پاسخ دهید