ارتباطات تجاری چیست؟

ارتباط نه انتقال یک پیام است و نه خود پیام. این تبادل متقابل درک است که از گیرنده سرچشمه می گیرد. ارتباطات باید در تجارت موثر باشد. ارتباط جوهره مدیریت است. کارکردهای اساسی مدیریت ( برنامه ریزی ، سازماندهی ، کارکنان ، هدایت و کنترل ) بدون ارتباط مؤثر نمی توانند به خوبی انجام شوند.

ارتباطات تجاری شامل جریان مداوم اطلاعات است. بازخورد بخشی جدایی ناپذیر از ارتباطات تجاری است. این روزها سازمان ها بسیار بزرگ هستند و تعداد زیادی از مردم را درگیر می کنند. در یک سازمان سطوح مختلفی از سلسله مراتب وجود دارد. هر چه تعداد سطوح بیشتر باشد، کار مدیریت سازمان دشوارتر است. ارتباطات در اینجا نقش بسیار مهمی در فرآیند هدایت و کنترل افراد در سازمان ایفا می کند. می توان بازخورد فوری دریافت کرد و در صورت وجود می توان از سوء تفاهم جلوگیری کرد. باید بین مافوق و زیردستان در یک سازمان، بین سازمان و جامعه به طور کلی (مثلاً بین مدیریت و اتحادیه های کارگری) ارتباط مؤثر وجود داشته باشد. برای موفقیت و رشد یک سازمان ضروری است. شکاف های ارتباطی نباید در هیچ سازمانی رخ دهد.

ارتباطات تجاری هدف گرا است. قوانین، مقررات و خط مشی های یک شرکت باید به افراد داخل و خارج سازمان ابلاغ شود. ارتباطات تجاری با قوانین و هنجارهای خاصی تنظیم می شود. در زمان‌های اولیه، ارتباطات تجاری به کارهای کاغذی، تماس‌های تلفنی و غیره محدود می‌شد. اما اکنون با ظهور فناوری، تلفن‌های همراه، کنفرانس ویدیویی، ایمیل، ارتباطات ماهواره‌ای برای پشتیبانی از ارتباطات تجاری داریم. ارتباطات تجاری موثر به ایجاد حسن نیت یک سازمان کمک می کند.

ارتباطات تجاری می تواند دو نوع باشد:

 

  1. ارتباط شفاهی – ارتباط شفاهی می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. به طور کلی ارتباطات تجاری یک وسیله ارتباط رسمی است، مانند: جلسات، مصاحبه ها، بحث های گروهی، سخنرانی ها و غیره. نمونه ای از ارتباطات تجاری غیررسمی می تواند – Grapevine باشد. 
  2. ارتباطات کتبی – ابزار مکتوب ارتباط تجاری شامل – دستور کار، گزارش ها، راهنماها و غیره است.

 

بدون نظر

پاسخ دهید