رهبری یکی از وظایف مهم مدیریت است که به حداکثر رساندن کارایی و دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند. نکات زیر اهمیت رهبری در یک دغدغه را توجیه می کند.

 

 1. اقدام را آغاز می کند- رهبر فردی است که کار را با ابلاغ خط مشی ها و برنامه ها به زیردستان از جایی که کار در واقع شروع می شود شروع می کند. 

   

 2. انگیزه- یک رهبر ثابت می کند که نقش انگیزشی در کار نگرانی ایفا می کند. او با پاداش های اقتصادی و غیراقتصادی به کارکنان انگیزه می دهد و از این طریق کار را از زیردستان می گیرد. 

   

 3. ارائه راهنما : یک رهبر نه تنها باید بر زیردستان نظارت کند، بلکه باید نقش راهنمایی را نیز ایفا کند. راهنمایی در اینجا به معنای آموزش به زیردستان است که چگونه کار خود را به طور مؤثر و کارآمد انجام دهند. 

   

 4. ایجاد اعتماد – اعتماد عامل مهمی است که می توان از طریق بیان تلاش های کاری به زیردستان، تبیین روشن نقش آنها و رهنمودهایی برای دستیابی موثر به اهداف به آنها دست یافت. همچنین شنیدن شکایات و مشکلات کارمندان بسیار مهم است. 

   

 5. ایجاد روحیه – روحیه به معنای همکاری مشتاقانه کارکنان در جهت کارشان و جلب اعتماد آنها و جلب اعتماد آنهاست. یک رهبر می تواند با دستیابی به همکاری کامل یک تقویت کننده روحیه باشد تا در حین تلاش برای رسیدن به اهداف، بهترین عملکرد را داشته باشد. 

   

 6. محیط کار را ایجاد می کند – مدیریت انجام کارها از مردم است. یک محیط کار کارآمد به رشد سالم و پایدار کمک می کند. بنابراین، روابط انسانی باید توسط یک رهبر در نظر گرفته شود. او باید با کارکنان ارتباط شخصی داشته باشد و به مشکلات آنها گوش دهد و آنها را حل کند. او باید با کارکنان با شرایط انسان دوستانه رفتار کند. 

   

 7. هماهنگی- هماهنگی را می توان از طریق تطبیق منافع شخصی با اهداف سازمانی به دست آورد. این هماهنگی را می توان از طریق هماهنگی مناسب و مؤثر که باید انگیزه اصلی یک رهبر باشد، به دست آورد.

بدون نظر

پاسخ دهید