رهبری چیست

رهبری فرآیندی است که از طریق آن یک مجری می تواند رفتار و کار دیگران را در جهت دستیابی به اهداف خاص در یک موقعیت معین هدایت، هدایت و تحت تأثیر قرار دهد. رهبری توانایی یک مدیر برای ترغیب زیردستان به کار با اعتماد به نفس و غیرت است.

رهبری پتانسیل تأثیرگذاری بر رفتار دیگران است. همچنین به عنوان ظرفیت تأثیرگذاری بر گروه در جهت تحقق یک هدف تعریف می شود. رهبران باید چشم اندازهای آینده را توسعه دهند و اعضای سازمان را برای دستیابی به چشم انداز تشویق کنند.

به گفته کیت دیویس، «رهبری توانایی متقاعد کردن دیگران برای جستجوی اهداف تعریف شده با اشتیاق است. این عامل انسانی است که گروهی را به هم پیوند می دهد و آن را به سوی اهداف برمی انگیزد.»

ویژگی های رهبری

  1. این یک فرآیند بین فردی است که در آن یک مدیر به دنبال تأثیرگذاری و هدایت کارکنان به سمت دستیابی به اهداف است.
  2. بیانگر چند ویژگی است که در یک فرد وجود دارد که شامل هوش، بلوغ و شخصیت است.
  3. این یک فرآیند گروهی است. این شامل دو یا چند نفر است که با یکدیگر تعامل دارند.
  4. یک رهبر در شکل دهی و شکل دادن به رفتار گروه در جهت تحقق اهداف سازمانی نقش دارد.
  5. رهبری محدود به موقعیت است. بهترین سبک رهبری وجود ندارد. همه چیز به مقابله با موقعیت ها بستگی دارد.

بدون نظر

پاسخ دهید