همانطور که دانش مدیریت توسط نظریه های مختلف پشتیبانی می شود، عملکرد رهبری مدیریت نیز توسط نظریه های مختلف تأیید می شود. در حالی که نظریه های رفتاری رهبری بر کشف رابطه ثابت بین رفتارهای رهبری و عملکرد گروه تمرکز داشتند، نظریه های معاصر بر اهمیت عوامل موقعیتی (مانند سطح استرس، ساختار شغلی، هوش رهبر، ویژگی های پیروان و غیره) نیز تاکید داشتند. .

برخی از نظریه های مهم رهبری به شرح زیر است:

بدون نظر

پاسخ دهید